۱ ) با لحن گرم و صمیمی صحبت را ختم دهید.
۲ ) جمله یا عبارت جالب طرف مقابل را تکرار کنید.
۳ ) بگویید از صحبت با او لذت بردید.
۴ ) امیدوارم باز هم یکدیگر را ببینیم.
۵ ) برای ملاقات بعدی وقت بگذارید.
۶ ) برای فکر کردن وقت بگذارید.
۷ ) تصمیم نهایی یا جزئی.